Rozbaleno.cz - Rozhoduje cena, ne obal

Rozbaleno.cz - Rozhoduje cena, ne obal

  • Úvod
  • Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

1. 

Pořadatelem soutěže je LIMAL (CZ) s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, IČO: 275 99 248, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117968 (dále jen “pořadatel”). 

 

2. 

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni nenese žádnou odpovědnost. Informace poskytnuté v rámci soutěže účastník poskytuje výhradně pořadateli. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány výhradně pořadateli soutěže.

Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sociální sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php.

 

3. 

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.

 

4. 

Soutěž probíhá v období od 01. 09. od 9:00 do 13. 09. 2015 do 00:00 hodin na fanpage Rozbaleno.cz na adrese https://www.facebook.com/rozbalenocz. Soutěžící se do soutěže zapojí správným vyplněním soutěžního formuláře. Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže. Pořadatel se zavazuje řádně shromáždit a zanalyzovat data ze soutěžních formulářů, přičemž každá 10., 20., 30., 40. a 50. správná a řádně vyplněná odpověď získá sluchátka Philips. Soutěžící musí správně odpovědět na 3 otázky, zanechat kontaktní email a být v určeném pořadí tak, aby stal výhercem.

 

5.

Soutěžící se do soutěže zapojí na fanpage Rozbaleno.cz na adrese https://www.facebook.com/rozbalenocz tím, že správně vyplní soutěžní formulář s otázkami, zadá svůj email a odešle.

 

6.

Výherci soutěže budou zveřejněni do 7 dní od skončení soutěže pomocí vyhodnocovacího postu nebo vložením komentáře pod soutěžní post. Za účelem zaslání výhry budou výherci soutěže požádáni o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail, korespondenční adresa a telefonní číslo) a to prostřednictvím emailu na adresu, kterou uvede soutěžící v soutěžním formuláři. Výhra bude následně rozeslána do 30 dní od ukončení soutěže. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 14 dní od ukončení soutěže, výhra propadá a výherce na ni ztrácí nárok.

 

7. 

5 výherců soutěže získá produkt Sluchátka Philips SHL3005BK.

 

8. 

Na výhru nevzniká právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti nebo jiném náhradním plnění dle požadavků účastníka soutěže. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

 

9. 

Zpracování osobních údajů: účastník soutěže („soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u výherců též adresa) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní a účastníka o tomto uvědomí. Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. 

Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele. Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let). 

Soutěžící má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Soutěžící má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a místa bydliště v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců. 

 

10. 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla. Za porušení pravidel je považováno i samotné podezření, že došlo k takovému porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

 

11. 

Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online po dobu trvání soutěže a dále po dobu 30 dní ode dne ukončení soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu zrušit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

 

V Praze dne 31. 8. 2015

 

Založte si účet a získejte slevu 200 Kč
user cart loupe