Rozbaleno.cz - Rozhoduje cena, ne obal

Rozbaleno.cz - Rozhoduje cena, ne obal

  • Úvod
  • Staré obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Staré obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky

UPOZORNĚNÍ - Níže uvedené, jsou obchodní podmínky, jejichž platnost skončila dne 31.12.2013. Pro zobrazení nových obchodních podmínek, platných od 1.1.2014, přejděte na tuto stránku.

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.rozbaleno.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost LIMAL (CZ) s.r.o. sídlem Praha 7, Bubenská 1477/1, 170 00 IČ: 27599248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117968 a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zák. č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva:

je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel / Prodávající:

je obchodní společnost LIMAL (CZ) s.r.o. se sídlem Praha 7, Bubenská 1477/1, 170 00, IČ: 27599248 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117968. LIMAL (CZ) s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující spotřebitel nebo jen Spotřebitel:

je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel:

je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupující bere na vědomí, že odpovídá za škodu vzniklou dodavateli na nákladech spojených s doručením a balením řádně objednaného a doručeného zboží pro případ, že Kupující bezdůvodně odmítne takto řádně doručené zboží převzít. Toto ustanovení se nevztahuje na zboží, které vykazuje zjevné vady, na které dodavatel objednatele včas neupozornil.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (obecně myšleno v internetovém prostředí), má Kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme spotřebiteli zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení, a navíc doporučujeme balík i pojistit.


Zboží zašlete prosím na adresu:
LIMAL - Servant
Křižíkova 2081
256 01 - Benešov

 

Abychom balík dokázali jednoduše identifikovat, doporučujeme ho viditelně označit číslem faktury, objednávky nebo RMA a textem "Odstoupení od kupní smlouvy ". Jestliže nebude balík takto označen, riskujete tím, že se Vám balík vrátí zpět.

V žádném případě nezasílejte zboží na dobírku - nemůžeme ji přijmout.

 

Cena zboží

U zboží jsou uvedeny ceny koncové ceny včetně DPH. V cenách je již zahrnut poplatek za historický elektroodpad - PHE. Vztahuje-li se na výrobek poplatek za autorské odměny dle vyhlášky č.488/2006 Sb., je již zahrnut v ceně. V ceně zboží není započítáno dopravné (tato položka se může dle konkrétní objednávky lišit v závislosti na způsobu dopravy).

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 28.07.2009.

Nahoru


Reklamační řád

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitelská smlouva

je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající

je obchodní společnost LIMAL (CZ) s.r.o. se sídlem Praha 7, Bubenská 1477/1, 170 00, IČ: 27599248 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117968. LIMAL (CZ) s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující

se vzhledem k platné právní úpravě rozlišuje na kupujícího, který je spotřebitelem a na kupujícího, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen Spotřebitel

je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel

je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Záruční podmínky

Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.

V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona a u nového zboží činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem a u použitého zboží činí 12 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Vyřízení Reklamace

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet.

Postup při reklamaci

Abychom vyřídili reklamaci v nejbližším možném termínu, doporučujeme dodržovat následující postup:

vyplnit tento reklamační formulář a vyčkat na kontakt našeho pracovníka, který vám sdělí veškeré potřebné informace

nebo

zaslat zboží spolu s fakturou a vyplněným protokolem na adresu:

LIMAL - Servant - Reklamace
Křižíkova 2081
256 01 - Benešov

Abychom balík dokázali jednoduše identifikovat, doporučujeme ho viditelně označit číslem faktury, objednávky nebo RMA a textem "REKLAMACE". Jestliže nebude balík takto označen, riskujete tím, že se Vám vrátí balík zpět.

Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost 28.07.2009.

Založte si účet a získejte slevu 200 Kč
user cart loupe