Rozbaleno.cz - Rozhoduje cena, ne obal

Rozbaleno.cz - Rozhoduje cena, ne obal

 • Úvod
 • Obchodní podmínky služby Lymet

Obchodní podmínky služby Lymet

Obchodní podmínky služby Lymet platba

 

1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Rozsah Služby

Tyto obchodní podmínky („Podmínky“) tvoří podmínky smluvního vztahu mezi Vámi („Zákazník“ nebo „vy“), Rozbaleno.cz s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4 , C 117968 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 27599248 („Prodejce“ nebo „my“) a společností Home Credit a.s., se sídlem Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČO: 26978636, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4401 („HC“). Na základě těchto Podmínek vám poskytujeme službu Lymet platba („Služba“).  Těmito Podmínkami se řídí také veškeré další služby, které vám budeme poskytovat současně se Službou.

 

2 POPIS SLUŽBY

2.1 Sjednání a využívání Služby

Souhlas s těmito Podmínkami vyslovíte potvrzením těchto Podmínek v našem objednávkovém formuláři, kde jste jako platební metodu zvolili naši Službu.

Zboží s využitím této Služby si můžete zakoupit pouze v případě, že jste zletilá fyzická osoba a nejste omezeni na svéprávnosti.

S využitím Služby můžete nakupovat věci movité, a to hmotné i nehmotné („Zboží“). Nákupem Zboží s námi uzavíráte mimo těchto Podmínek také kupní smlouvu („Kupní smlouva“), ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („OZ“).

Právní úprava Kupní smlouvy ani jakékoli další právní dopady smluvního vztahu vyplývajícího z Kupní smlouvy nejsou součástí těchto Podmínek (s výjimkou některých podmínek, týkajících se úhrady kupní ceny).

Kupní cena zboží na základě Kupní smlouvy spolu s celkovou cenou za jakékoli související služby (zejména dopravné, pojištění, a jiné) tvoří celkovou cenu za Zboží („Celková cena“).

2.2 Princip Služby

Služba je založena na vaší možnosti zaplatit Celkovou cenu až za 14 dní ode dne, kdy vám Prodejce odeslal Zboží, ledaže byste nám v této lhůtě vrátil Zboží zpět dle podmínek stanovených v Kupní smlouvě.

Žádost o využití Služby proběhne následovně:

 1. Při nákupu si zvolíte možnost zaplacení Zboží s využitím Služby.
 2. Náš nárok na zaplacení Celkové ceny („Pohledávka“) je v okamžiku uzavření Kupní smlouvy postoupen na našeho partnera, společnost Home Credit a.s.;
 3. Povinnost uhradit Celkovou cenu tak máte od okamžiku, kdy bylo Zboží odesláno Prodejcem, pouze vůči HC, a to v souladu s těmito Podmínkami.
 4. Souhlasem s těmito Podmínkami berete na vědomí a vyslovujete souhlas s postoupením Pohledávky od Prodejce na společnost Home Credit a.s. ve smyslu písm. b) tohoto článku.

2.3. Podmínky pro další využívání Služby

Do okamžiku uhrazení Celkové ceny za první objednávku s využitím Služby („Objednávka“) nejste oprávněni uskutečnit další Objednávku s využitím Služby. Maximální limit pro první Objednávku je 5.000 Kč.

Po uhrazení první Objednávky můžete Službu využít pro nejvýše další 3 Objednávky Zboží. Maximální výše pro tyto Objednávky je závislá na údajích, které jste nám o sobě sdělili, nejvýše však činí 10.000 Kč. Maximální výši můžete využít pro další 3 Objednávky vždy v závislosti na již provedených a neuhrazených Objednávkách podle tohoto odstavce. Pokud v jeden okamžik uskutečníte více Objednávek (nejvýše další 3 Objednávky), jejich hodnota v součtu nemůže přesáhnout stanovenou maximální výši. Maximální výše se vždy vztahuje k součtu neuhrazených Objednávek podle tohoto odstavce.

Na využití Služby pro první Objednávku, ani pro další Objednávky, nemáte nárok. Posouzení, zda Službu můžete využít, proběhne zejména v závislosti na údajích, které jste nám o sobě sdělili.

V případě, že jste v prodlení s úhradou jakéhokoli dluhu vůči nám, nebo vůči HC, nemůžete Službu využít.

2.4 Vrácení Zboží

V souladu s ustanovením OZ a Kupní smlouvy máte právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od doručení Zboží, a to bez udání důvodu („Odstoupení“). Nemáte právo na Odstoupení od Kupní smlouvy, pokud se jedná o smlouvu:

 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu;
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze (zejména potraviny), jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud jste porušil jejich původní obal;
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Partner vám před uzavřením smlouvy sdělil, že v takovém případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy.

V případě Odstoupení jste povinni:

 • oznámit nám tuto skutečnost; a
 • postupovat v souladu s Kupní smlouvou a obchodními podmínkami, a s ustanoveními OZ.

V případě Odstoupení v žádném případě neposíláte Zboží do Home Credit a.s., ale zpět nám do Rozbaleno.cz, Areál Prologis Park Jirny-hala DC5 - rampa 77, Poděbradská 77, 250 90 Jirny, popř. jiné osobě v souladu s Kupní smlouvou.

V případě, že již před Odstoupením uhradíte Celkovou cenu, bude Vám uhrazená Celková cena, případně odpovídající část z Celkové ceny, vrácena ze strany HC.

2.5 Úhrada plateb, sankce

V případě využití Služby musíte uhradit Celkovou cenu. Částka odpovídající Celkové ceně musí být připsána na účet HC nejpozději ve lhůtě dle článku 2.2 těchto Podmínek.

V případě, že se opozdíte s úhradou o více než 30 dnů, vyhrazuje si HC právo postoupit svou Pohledávku za vámi na třetí osobu.

HC je také oprávněno kdykoli započíst splatné Pohledávky za vaší osobou bez ohledu na jejich měnu a na právní vztah, z něhož vyplývají, proti jakýmkoli vašim pohledávkám, které máte za HC.

2.6 Udělení souhlasů

V průběhu objednání Zboží se Službou nám udělujete souhlas s těmito Podmínkami a další souhlasy uvedené v dokumentu „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, tento souhlas udělujete formou zaškrtnutí příslušného zaškrtávacího políčka ve webovém formuláři.

 

3. PROFIL ZÁKAZNÍKA V KLIENTSKÉ ZÓNĚ

3.1 Profil zákazníka

Po prvním využití Služby vám bude přidělen soukromý profil zákazníka v klientské zóně. Tento profil vám poskytuje přehled o vašich Objednávkách a jejich stavu (k úhradě, po splatnosti, uhrazeno, případně další informace).

Provozovatelem klientské zóny je společnost Home Credit a.s.

3.2. Vstup do klientské zóny - heslo a jeho ochrana

Pro vstup do zabezpečeného klientské zóny si zvolíte své tajné a specifické heslo („Heslo“). Jako váš specifický identifikátor pro přihlášení do klientské zóny slouží váš email („Email“), který musí být při každé transakci se Službou stejný. V opačném případě vám nemusíme umožnit vstup do zabezpečené klientské zóny.

V rámci ochrany Hesla máte povinnost udržovat své Heslo v tajnosti, zejména:

 • nezpřístupnit jakýmkoli způsobem třetí osobě;
 • neukládat Heslo na trvalé nosiče dat ani je nenechávat přístupné neoprávněným osobám;
 • ihned nám oznámit podezření, že by mohlo být Heslo vyzrazeno neoprávněným osobám, totéž platí při podezření na možnost zneužití Služby třetí osobou;
 • ihned nám oznámit ztrátu, odcizení nebo zneužití Hesla nebo použití Služby prostřednictvím Vaší klientské zóny třetí osobou.

V rámci ochrany Hesla vám může být kdykoli zablokován přístup do zabezpečené klientské zóny. A to především:

 • při pokusu o zneužití přístupových práv do zabezpečeného klientské zóny nebo při podezření na zneužití;
 • při podezření, že jste objednávku neprovedli vy;
 • v případě, kdy prostřednictvím své zabezpečené klientské zóny provádíte platební transakce v neobvyklém množství;
 • v případech, kdy máme podezření, že by mohlo dojít ke škodě.

V případě, že porušíte některou z povinností ochrany Hesla uvedené v bodu 3.4, může být toto porušení považováno za hrubou nedbalost. V důsledku této nedbalosti odpovídáte v plné výši za veškerou škodu vám způsobenou třetí osobou, a to až do okamžiku nahlášení ztráty, odcizení či zneužití Hesla. O případné blokaci klientské zóny budete neprodleně informován.

 

4 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Osobní údaje

Zvolením Služby udělujete souhlas Prodejci se shromažďováním a uchováváním vašich osobních údajů, včetně rodného čísla, čísla občanského průkazu, datumu platnosti občanského průkazu, adresy bydliště, a dalších údajů („Osobní údaje“), a to za účelem zajištění řádného poskytování Služby, mj. za účelem hodnocení vaší schopnosti hradit své závazky, fakturace a vzájemné komunikace mezi Prodejcem, HC a vámi.

Součástí Osobních údajů mohou být také údaje o vašem chování v e-shopu, zejména osobní údaje týkající se prohlížení či používání webových stránek obsahující Službu, včetně údajů o webovém prohlížeči, IP adrese, navštívené webové stránce či o postupu při vyplnění formuláře.

Zvolením služby také souhlasíte, aby byly Osobní údaje Prodejcem předány společnosti HC a aby byly dále společností HC zpracovávány, shromažďovány a uchovávány. Uvedený souhlas udělujete na dobu 3 let ode dne jeho poskytnutí.

Zavazujeme se, že zajistíme získané osobní údaje takovým způsobem a s použitím takových technických a organizačních prostředků, aby byla plně zajištěna ochrana osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud zvolíte Službu, potvrzujete, že se zpracováním těchto Osobních údajů souhlasíte, a že tímto zpracováním z naší strany, ze strany HC, či ze strany jiných subjektů, které jsou s námi v koncernu, nedojde k porušení předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Výše uvedené osobní údaje jsou dále uchovány za účelem zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů po dobu nezbytně nutnou a pro plnění našich právních povinností po dobu stanovenou právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zpracovatelé a příjemci jsou uvedeni na www.homecredit.cz. Zvolením Služby potvrzujete, že jste byl poučen ve smyslu § 11 zákona o právu k přístupu ke svým osobním údajům, právu na ochranu osobních údajů a dalších právech stanovených v § 21 zákona.

 

6. ODPOVĚDNOST

V žádném případě neodpovídáme za škody, jiné ztráty, náklady či jiné výdaje vyplývající jakýmkoliv způsobem z nedbalosti, opominutí či úmyslného protiprávního jednání, nedorozumění a vědomé nedbalosti z vaší strany, vašeho vedení, zaměstnanců, zástupců, dodavatelů nebo subjektů s ním spojených a třetích stran.

Vzniknou-li důvodné obavy, že následkem poskytnuté Služby může vzniknout jakákoli škoda, pak se zavazujete k maximální součinnosti a úkonům, které povedou k zabránění či snížení možné škody. O všech těchto krocích nás jste povinen informovat.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Postoupení

Nejste oprávněni převádět ani započíst práva nebo závazky vyplývající z Podmínek nebo s nimi jinak nakládat bez našeho předchozího písemného souhlasu.

7.2 Úplnost Podmínek

Podmínky představují úplnou dohodu mezi námi a vámi o poskytování Služby.

7.3 Platnost po skončení Podmínek

Ustanovení článků Podmínek, jejichž obsah zřejmě přesahuje a vztahuje se mj. i na dobu po poskytování Služby, zejména ve věci neuhrazených plateb, náhrady škody, odpovědnosti, ochrany Osobních údajů, atd., zůstanou v platnosti i po skončení poskytování Služby.

7.4 Rozhodné právo

Podmínky se řídí českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v Podmínkách, se řídí příslušnými ustanoveními českých právních předpisů.

7.5 Vyloučení ustanovení OZ

Ve vztahu k Podmínkám se nepoužijí následující ustanovení OZ:

 • ustanovení o možnosti přijetí nabídky smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3);
 • ustanovení o platnosti potvrzení, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy (§ 1757 odst. 2 a 3).

7.6 Účinnost

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 26.9.2017.

Založte si účet a získejte slevu 200 Kč
user cart loupe